Privacyreglement

Administratiekantoor S.O.M. verzamelt in het kader van onze dienstverlening persoonsgegevens van (de medewerkers van) onze klanten.

Administratiekantoor S.O.M. gaat zorgvuldig met uw gegevens om, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. In deze privacyverklaring beschrijven wij welke gegevens wij van u verwerken, hoe we dat doen en hoe u hiertegen bezwaar kunt maken. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Administratiekantoor S.O.M. van u verwerkt in het kader van de diensten die Administratiekantoor S.O.M. op de markt brengt.

Wie verwerkt uw gegevens?

Administratiekantoor S.O.M., H.P. Berlagelaan 2, 2343 EW te Oegstgeest.

Welke persoonsgegevens verwerkt Administratiekantoor S.O.M.?

Wij kunnen gegevens verzamelen en verwerken op de volgende manieren:

i) Informatie die u aan ons verstrekt, zoals naam, woonadres, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres (of die van uw medewerkers of klanten); en

ii) Informatie die nodig is om ons werk uit te voeren en onze diensten te verlenen en die gekoppeld kunnen worden aan uw naam, zoals alle gegeven s die noodzakelijk zijn om belasting aangifte te doen, uw boekhouding te verwerken of andere diensten die wij verlenen om u bij uw ondernemingsactiviteiten bij te staan.

Voor welk doel gebruikt Administratiekantoor S.O.M. uw gegevens?

Administratiekantoor S.O.M. gebruikt de gegevens die we verzamelen voor:

Dienstverlening

Administratiekantoor S.O.M. verwerkt uw persoonsgegevens in de eerste plaats om onze diensten aan u te kunnen leveren. Wij gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld voor het doen van belastingaangiften, het  verwerken van uw salarisadministratie, het voeren van uw en onze administratie in de ruimste zin des woords. Ook gebruiken wij de gegevens om een informatieverzoek van u te kunnen beantwoorden.

 Inschakelen derden

Administratiekantoor S.O.M. kan derde partijen inschakelen bij het uitvoeren van haar diensten. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot persoonsgegevens heeft Administratiekantoor S.O.M. de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden worden verwerkt.

Bewaarplicht

Administratiekantoor S.O.M. bewaart uw gegevens zolang als de wettelijke bewaarplicht duurt. Na verloop van deze wettelijke bewaarplicht termijn vernietigen wij uw gegevens, tenzij u er uitdrukkelijk om vraagt deze langer te bewaren.

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden buiten Administratiekantoor S.O.M., tenzij een van de volgende omstandigheden zich voordoet:

Met uw uitdrukkelijke toestemming

Wij kunnen uw persoonsgegevens aan derden buiten Administratiekantoor S.O.M. verstrekken als wij daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

Voor verwerking door ingeschakelde derden (onderaannemers)

Wij kunnen persoonsgegevens aan ons gelieerde partijen of andere vertrouwde partijen verstrekken om deze voor ons te verwerken, uitsluitend volgens onze aanwijzingen en in overeenstemming met onze privacyverklaring en andere passende geheimhoudingsverplichtingen en beveiligingsmaatregelen.

Verstrekking aan uzelf

Op uw verzoek zullen wij binnen tien werkdagen een overzicht geven van de gegevens die we van u bewaren.

Intrekking van toestemming tot bewaring van uw gegevens

Op uw verzoek zullen wij de gegevens die wij van u bewaren binnen twintig werkdagen uit onze systemen verwijderen. Wij maken u erop attent dat wij hierdoor onze dienstverlening niet kunnen continueren en de eventuele gevolgen voor

 


Contactgegevens

Administratiekantoor S.O.M.

H.P. Berlagelaan 2

2343 EW Oegstgeest

jvanderlee@wxs.nl

06-55757764